วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา........................................
จำนวนหน่วยกิจ............................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คำอธิบาย
...........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................

วัตถุประสงค์
1. ...................................................................................
2. ...................................................................................
3. ...................................................................................
4. ..................................................................................
5. ..................................................................................

เนื้อหาวิชา
หน่วยที่ 1 ......................................................................................
หน่วยที่ 2 ......................................................................................
หน่วยที่ 3 ......................................................................................
หน่วยที่ 4 ......................................................................................
หน่วยที่ 5 ......................................................................................
หน่วยที่ 6 ......................................................................................
หน่วยที่ 7 ......................................................................................
หน่วยที่ 8 ......................................................................................

สื่อการสอน
1.
2.เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
3.คอมพิวเตอร์
4.
5.ตัวอย่างผลงาน

การวัดและการประเมิน
เกณฑ์การประเมินผล
1.เวลาเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมาย
        2.1 data
        2.2 information
        2.3 knowledge
        2.4 wisdom

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น